Statut

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

STATUT

tekst jednolity (ze zmianami uchwalonymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 20.03.2021 r.)

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Pełna nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński.
2. Nazwa skrócona używana w statucie i innych wewnętrznych dokumentach
„Stowarzyszenie”.
3. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc
pamięci narodowej oraz mordu i pochówku patriotów polskich, gdziekolwiek one
się znajdują, popularyzację prawdy historycznej o golgocie polskich patriotów,
którzy zostali zamordowani za wierność Polsce – swojej Ojczyźnie.

§ 2


Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7
kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2015 1393 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6


Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7


1. Celami Stowarzyszenia są w szczególności:
a) organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc pamięci narodowej oraz do miejsc
mordu i pochówku patriotów polskich, gdziekolwiek one się znajdują,
b) pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzacja patriotycznych postaw
patriotów polskich w przełomowych okresach historii,
c) udzielanie pomocy Polakom mieszkającym poza granicami Polski, zwłaszcza za terenie
byłych republik ZSRR.
2. Stowarzyszenie realizuje cele przez:
a) organizowanie rajdów motocyklowych,
b) upowszechnianie wiedzy o historii związanej z mordem patriotów polskich,
c) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia,
d) gromadzenie funduszy na cele Stowarzyszenia,
e) organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych celów, może ustanowić pełnomocników
Zarządu – merytorycznych i terenowych tzw. przedstawicieli regionalnych.

§ 9


Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw lub zlecać czynności innym
podmiotom.
Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które uczestniczyły w
przynajmniej jednej inicjatywie organizowanej przez Stowarzyszenie. W pierwszej
kolejności przyjmuje się osoby fizyczne, które ukończyły Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Katyński.
2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne,
które mają zamiar wspierać inicjatywy Stowarzyszenia.
3. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne oraz osoby prawne,
które są w stanie przyczynić się w znacznym stopniu do rozwoju idei Stowarzyszenia lub
mogą wnieść wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w
działalności statutowej władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania regularnych składek.

§ 11

1. Członkostwo zwyczajne, wspierające Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie
deklaracji i podjęcie uchwały o przyjęciu kandydatury w poczet członków przez Zarząd.
2. Osoby fizyczne składają Zarządowi deklarację przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
po spełnieniu warunków określonych § 10 ust.1 niniejszego Statutu wraz z rekomendacją
przyjęcia do Stowarzyszenia, złożoną przez co najmniej jednego z Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia.
3. Osoby fizyczne i prawne, kandydaci na członków wspierających Stowarzyszenia, składają
Zarządowi deklarację przyjęcia w poczet członków wspierających, w której zobowiążą się
do udzielania Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej, po
spełnieniu warunków określonych w § 10 ust.2 niniejszego Statutu. Formę i rodzaj
wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Osoby fizyczne i prawne kandydaci na Członków Honorowych składają Zarządowi
deklarację przyjęcia w poczet członków honorowych po spełnieniu warunków
określonych § 10 ust.3 niniejszego Statutu i podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd

§ 12


1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, dbać o jego dobry wizerunek,
c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu i
władz Stowarzyszenia, regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek brać udział w działalności
Stowarzyszenia, w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które
Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
3. Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw przysługujących członkom
zwyczajnym, wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. b – e.

§ 13

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,
2) wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia,
b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa roczne okresy,
d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku orzeczenia sądu,
e) za naruszenie Regulaminu Stowarzyszenia,

f) śmierci członka.

§ 14

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków złożone na piśmie za pośrednictwem Zarządu, w terminie
30 dni od otrzymania uchwały o wykluczeniu. Zarząd ma obowiązek uwzględnić odwołanie
Członka w proponowanym porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o uchyleniu lub zatwierdzeniu uchwały
Zarządu o wykluczeniu Członka. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna
i podlega wykonaniu przez Zarząd.

 

Rozdział II WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie, Zwyczajne i Nadzwyczajne.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, członkowie
organów mogą być wybierani na następne kadencje.

§ 16

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków tych organów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej.’

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, Zwyczajne i
Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd, jeden raz w roku, w okresie do 30
czerwca każdego roku.
3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek: Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub 1/3 członków zwyczajnych, w
terminie 21 dni daty od złożenia wniosku.
4. Wniosek powinien być uzasadniony, zawierać szczegółowy opis przedmiotu wniosku oraz
propozycje porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajnego. Wniosek nieuzasadniony
Zarząd oddali i poinformuje wnioskodawców.
5. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków zwyczajnych,
a w drugim terminie, który może być wyznaczony o minimum 15 minut później tego
samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie
honorowi oraz wspierający i zaproszeni goście.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
e) udzielnie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,
f) udzielanie absolutorium członkom Sądu Koleżeńskiego,
e) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków Stowarzyszenia od uchwał
Zarządu
j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
k) uchwalenie regulaminu Stowarzyszenia

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów,
9. Zmiany statutu, powołanie lub odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W
drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje.
10. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
11.W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 18

1. Zarząd składa się od 4 do 6 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
W skład Zarządu wchodzą : Prezes, Dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarz. W skład
Zarządu mogą wchodzić ponadto: Członek Zarządu lub Skarbnik.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów statutowych,
b) sporządzanie planów działalności,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) ustalanie kompetencji i zasad działania pełnomocników Zarządu: merytorycznych i
terenowych tzw. przedstawicieli regionalnych
4. Zarząd może udzielać Członkom Stowarzyszenia pisemnych pełnomocnictw do
zastępowania Zarządu w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa. Pełnomocnik składa
pisemne sprawozdanie z wykonania .
5. Członkowie wchodzący w skład Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za
czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych wybieranych przez Walne
Zgromadzenie.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz
Sekretarz.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia (nie rzadziej jak raz w roku),
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
d) uchwalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej
e) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
4. Orzeczenia Komisji zapadają w pełnym składzie.


§ 20

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie będących
członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz
Sekretarz.
2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie wniosków członków
Stowarzyszenia dotyczących spraw spornych członków i zakresu działania
Stowarzyszenia i jego członków, poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze
Stowarzyszenia.
4. Sąd Koleżeński uchwala regulamin postępowania przez Sądem Koleżeńskim.
4. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się
do wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

5. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia.
6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego
Walnego Zgromadzenia.
7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

§ 21

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w par. 18–20 w
czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w celu zatwierdza dokonanej na
podstawie ust. 1 kooptacji organu na następnym przypadającym po kooptacji Walnym
Zgromadzeniu Członków.
3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu poniżej określonej Statutem
czterech członków, pozostali Członkowie Zarządu zobowiązani są do niezwłocznego
zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w celu uzupełnienia składu do wymaganej
Statutem liczby Członków Zarządu.
4. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej lub Sądu
Koleżeńskiego poniżej 50 % ich składu określonego Statutem, pozostali członkowie organu
zobowiązani są do niezwłocznego złożenia wniosku do Zarządu o zwołania Walnego
Zgromadzenia Członków, w celu uzupełnienia składu do wymaganej Statutem liczby
Członków tych organów.

§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z działalności statutowej odpłatnej oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu
jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 23

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie ujętych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o
Stowarzyszeniach.