Statut

Otwórz wersja pdf 

 

 

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński  

STATUT  

tekst jednolity (ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 09.07.2022 r.) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 • § 1

1. Pełna nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy  Rajd Katyński.  

2. Nazwa skrócona używana w statucie i innych wewnętrznych dokumentach  „Stowarzyszenie”.  

3. Dewizą Stowarzyszenia jest „Bóg-Honor-Ojczyzna”.  

4. Mottem Stowarzyszenia jest „Kocham Polskę i Ty Ją Kochaj”. 5. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc pamięci narodowej oraz mordu i pochówku patriotów polskich, gdziekolwiek  one się znajdują, popularyzację prawdy historycznej o golgocie polskich  patriotów, którzy zostali zamordowani za wierność Polsce – swojej Ojczyźnie.  

 • § 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.  

 • § 3 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia  7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2015 1393 ze zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

 • § 4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  o podobnym celu działania.  

 • § 5 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla  właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza  granicami Rzeczpospolitej Polskiej.   

          § 6 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.   

         § 7 

1. Celami Stowarzyszenia są w szczególności:  

   a) organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc pamięci narodowej oraz do  miejsc mordu i pochówku patriotów polskich, gdziekolwiek one się znajdują,

   b) pielęgnowanie tradycji narodowych oraz popularyzacja patriotycznych postaw  patriotów polskich w przełomowych okresach historii, 

   c) udzielanie pomocy Polakom mieszkającym poza granicami Polski, zwłaszcza za  terenie byłych republik ZSRR.  

2. Stowarzyszenie realizuje cele przez:  

   a) organizowanie rajdów motocyklowych,  

   b) upowszechnianie wiedzy o historii związanej z mordem patriotów polskich,

   c) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi  działalnością Stowarzyszenia,  

   d) gromadzenie funduszy na cele Stowarzyszenia,  

   e) organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków Stowarzyszenia.

 

   § 8  

Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych celów, może ustanowić  pełnomocników Zarządu – merytorycznych i terenowych tzw. przedstawicieli  regionalnych. 

  § 9 

1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw  lub zlecać czynności innym podmiotom.  

2. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym zastrzeżeniem, że   

   w przypadku podjęcia działalności gospodarczej, będzie ona miała jedynie charakter  dodatkowy względem działalności pożytku publicznego.  

5. Stowarzyszenie przeznacza całość nadwyżki przychodów nad kosztami na  prowadzenie działalności pożytku publicznego w postaci:  

   a) pomocy Polakom mieszkającym poza granicami Polski, w szczególności na terenie  byłych republik ZSRR,  

   b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

   c) turystyki i krajoznawstwa,  

   d) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen  w kraju i za granicą,  

   e) działalności na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między  społeczeństwami,  

   f) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.  

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w pierwszej kolejności na  rzecz osób nie będących członkami Stowarzyszenia.

  

   § 10 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które uczestniczyły  w przynajmniej jednej inicjatywie organizowanej przez Stowarzyszenie.

   W pierwszej  kolejności przyjmuje się osoby fizyczne, które ukończyły Międzynarodowy  Motocyklowy Rajd Katyński. 

 

2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby  prawne, które mają zamiar wspierać inicjatywy Stowarzyszenia.  

3. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne oraz osoby  prawne,

    które są w stanie przyczynić się w znacznym stopniu do rozwoju idei  Stowarzyszenia lub mogą wnieść wybitny wkład w działalność i rozwój  Stowarzyszenia.  

4. Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym  w działalności statutowej władz Stowarzyszenia.  

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania regularnych składek. 6. Zarząd może zwolnić poszczególnych członków zwyczajnych i wspierających  z obowiązku opłacania regularnych składek.  

 • § 11 

1. Członkostwo zwyczajne, wspierające Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie  deklaracji i podjęcie uchwały o przyjęciu kandydatury w poczet członków przez  Zarząd.  

2. Osoby fizyczne składają Zarządowi deklarację przyjęcia w poczet członków  zwyczajnych po spełnieniu warunków określonych § 10 ust.1 niniejszego Statutu wraz  z rekomendacją przyjęcia do Stowarzyszenia,

   złożoną przez co najmniej jednego  z Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.  

3. Osoby fizyczne i prawne, kandydaci na członków wspierających Stowarzyszenia,  składają Zarządowi deklarację przyjęcia w poczet członków wspierających,

   w której  zobowiążą się do udzielania Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub  merytorycznej, po spełnieniu warunków określonych w § 10 ust.2 niniejszego Statutu.

   Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają  z Zarządem Stowarzyszenia.  

4. Osoby fizyczne i prawne jako kandydaci na Członków Honorowych składają  Zarządowi

    deklarację przyjęcia w poczet członków honorowych po spełnieniu  warunków określonych § 10 ust.3 niniejszego Statutu i podjęciu stosownej uchwały  przez Zarząd . 

 

 • § 12 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:  

   a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia  Stowarzyszenia,   

   b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, dbać o jego dobry wizerunek,

   c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień  statutu i władz Stowarzyszenia, regularnie opłacać składki.  

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek brać udział w działalności  Stowarzyszenia, w szczególności:  

   a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,  

   b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania  Stowarzyszenia,  

   c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,  

   d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które  Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,  

   e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

3. Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw przysługujących członkom  zwyczajnym, wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. b – e. 

 • § 13 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:  

1. Rezygnację pisemną złożoną Zarządowi.  

2. Wykluczenie przez Zarząd:  

   a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia,

   b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

   c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa roczne okresy, d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku orzeczenia sądu,  

   e) za naruszenie Regulaminu Stowarzyszenia,   

   f) z powodu śmierci członka.  

 

 • § 14 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do  Walnego Zgromadzenia Członków złożone na piśmie za pośrednictwem Zarządu,  w terminie 30 dni od otrzymania uchwały o wykluczeniu.

Zarząd ma obowiązek  uwzględnić odwołanie Członka w proponowanym porządku obrad najbliższego Walnego  Zgromadzenia Członków.

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę  o uchyleniu lub zatwierdzeniu uchwały Zarządu o wykluczeniu Członka. Uchwała  Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i podlega wykonaniu przez Zarząd.

  

Rozdział II WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 • § 15 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

   a) Walne Zgromadzenie, Zwyczajne i Nadzwyczajne  

   b) Zarząd,  

   c) Komisja Rewizyjna,  

   d) Sąd Koleżeński.  

2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, członkowie  organów mogą być wybierani na następne kadencje.

   

 • § 16 

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy  obecności co najmniej połowy członków tych organów, jeśli dalsze postanowienia statutu  nie stanowią inaczej. 

 • § 17 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, Zwyczajne  i Nadzwyczajne.  

2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd, jeden raz w roku, w okresie do 30  czerwca każdego roku.  

3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na  pisemny wniosek: Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub 1/3 członków  zwyczajnych, w terminie 21 dni daty od złożenia wniosku.  

4. Wniosek powinien być uzasadniony, zawierać szczegółowy opis przedmiotu wniosku  oraz propozycje porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajnego. Wniosek  nieuzasadniony Zarząd oddali i poinformuje wnioskodawców.  

5. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków  zwyczajnych, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o minimum 15 minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować

    bez względu na liczbę  uczestników.  

6. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie  honorowi oraz wspierający i zaproszeni goście.  

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

   a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,  

   b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu  Koleżeńskiego,  

   c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  

   d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,  

   e) udzielnie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,  

   f) udzielanie absolutorium członkom Sądu Koleżeńskiego,  

   g) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, h) uchwalanie zmian statutu,  

   i) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych  organizacji,  

   j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  

   k) rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków Stowarzyszenia od uchwał  Zarządu,  

   l) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji  Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,  

   m) uchwalenie regulaminu Stowarzyszenia.  

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. 9. Zmiany statutu, powołanie lub odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

   Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej  większości przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia  w pierwszym terminie.

   W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy  członków nie obowiązuje.  

10. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.  

11. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia,  podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

 • § 18 

1. Zarząd składa się z 4 do 8 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W skład  Zarządu wchodzą:

   Prezes, dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarz. Ponadto w skład  Zarządu mogą wchodzić: Skarbnik oraz Członkowie Zarządu.  

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  

   a) realizacja celów statutowych,  

   b) sporządzanie planów działalności,  

   c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia  

   d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,  

   e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  

   f) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  

   g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,  

   h) ustalanie wysokości składek członkowskich,  

   i) ustalanie kompetencji, zasad działania oraz koordynowanie pracy pełnomocników  Zarządu: merytorycznych i terenowych, tzw. przedstawicieli regionalnych.

4. Zarząd może udzielać Członkom Stowarzyszenia pisemnych pełnomocnictw do  zastępowania Zarządu w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa.

   Pełnomocnik  składa pisemne sprawozdanie z wykonania zadań objętych pełnomocnictwem.

5. Członkowie wchodzący w skład Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.  

6. Nie może być członkiem zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  

 • § 19 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych wybieranych przez Walne  Zgromadzenie.  

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.  

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

   a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia (nie rzadziej jak raz w roku),

   b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.

   c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,  

   d) uchwalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,  

   e) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe  Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.  

5. Orzeczenia Komisji zapadają w pełnym składzie.  

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  

   a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,  

   b) pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.  

7. Nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej osoba skazana prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo  skarbowe.

   

 • § 20 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie będących  członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.  

2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz  Sekretarz.  

3. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

4. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie wniosków członków  Stowarzyszenia dotyczących spraw spornych członków i zakresu działania  Stowarzyszenia i jego członków,

    poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze  Stowarzyszenia.  

5. Sąd Koleżeński uchwala regulamin postępowania przez Sądem Koleżeńskim.

6. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia  i ustosunkowuje się do wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

7. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia.  

8. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do  najbliższego Walnego Zgromadzenia.  

9. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

  

 • § 21 

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w par. 18–20  w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. 

    Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.  

2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę w celu zatwierdza dokonanej na  podstawie ust. 1 kooptacji organu na następnym przypadającym po kooptacji Walnym  Zgromadzeniu Członków.  

3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu poniżej określonej  Statutem czterech członków, pozostali Członkowie Zarządu zobowiązani są do  niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Członków

    w celu uzupełnienia  składu do wymaganej Statutem liczby Członków Zarządu.  

4. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Komisji Rewizyjnej lub Sądu  Koleżeńskiego poniżej 50 % ich składu określonego Statutem, pozostali członkowie  organu zobowiązani są do niezwłocznego

    złożenia wniosku do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w celu uzupełnienia składu do wymaganej Statutem liczby Członków tych organów.   

 • § 22 

Zabrania się:  

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób,

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki  lub kurateli,  

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku  do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na  preferencyjnych warunkach,  

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku  do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,  

d) zakupu przez Stowarzyszenie towarów lub usług od podmiotów, w których  uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po  cenach wyższych niż rynkowe.  

 

 • § 23 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,  zapisów, dochodów z działalności statutowej odpłatnej oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia  podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.  

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes  Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. 

 • § 24 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub  w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa  sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach nie ujętych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa  o Stowarzyszeniach. 

 

Sztandar

 

1 1

 

 

NASZ SZTANDAR

Nasz sztandar tkała żywa
Co śmierci się nie lęka!
Przez chmurne dnie, przez głuchą noc
Tkała go duchów ręka.
My jej drgającą snuły nić,
Z serca, co żarem bije...
Ten tylko naród godzien żyć
Co czuje sam, że żyje!
Nasz sztandar powiał w jasność
Na drzewcu z tego drzewa,
Co korzeniami wszerz i wzdłuż
Wrosło w tej ziemi trzewia.
I nikt, i nic, przez żaden trud!
Nie zerwie węzła tego,
Co z ziemią wiąże wierny lud,
A ziemię z duchem jego!
Nasz sztandar jedno hasło ma
I jedno zawołanie:
W jedności, w pracy żyje, trwa,
Jest z klęski — zmartwychwstanie.
My go z czcią niesiem w życia chram
Od ziemi, od macierzy...
Ten tylko wejdzie do jutra bram
Kto w jutro swoje wierzy!

Maria Konopnicka

O nas

 

W 2001 roku, po pierwszym rajdzie, powstało Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Jest ono organizatorem Rajdu, ale jednocześnie stało się ważnym partnerem w niesieniu pamięci i prawdy historycznej. Wielokroć patronuje różnorodnym inicjatywom podejmowanym przez szkoły i środowiska lokalne w celu upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej. Szczególne znaczenie ma doświadczenie odwiedzania dawnych ziem Rzeczypospolitej – dla wszystkich kresowiaków, zwłaszcza najstarszych, którzy nie mają już sił i możliwości odwiedzenia swoich miejsc rodzinnych, opowieść i przywiezione zdjęcia są formą przeniesienia się w dzieciństwo, a motocykliści jeżdżąc rokrocznie na Kresy, przybliżają wspomnienia. Często zdarzają się prośby o zdjęcia grobów najbliższych, miejsc urodzenia, o przywiezienie zebranej tam garstki ziemi. Stowarzyszenie w ten sposób stało się w pewnym sensie „Instytucją Pamięci”.W 2001 roku, po pierwszym rajdzie, powstało Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Jest ono organizatorem Rajdu, ale jednocześnie stało się ważnym partnerem w niesieniu pamięci i prawdy historycznej. Wielokroć patronuje różnorodnym inicjatywom podejmowanym przez szkoły i środowiska lokalne w celu upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej. Szczególne znaczenie ma doświadczenie odwiedzania dawnych ziem Rzeczypospolitej – dla wszystkich kresowiaków, zwłaszcza najstarszych, którzy nie mają już sił i możliwości odwiedzenia swoich miejsc rodzinnych, opowieść i przywiezione zdjęcia są formą przeniesienia się w dzieciństwo, a motocykliści jeżdżąc rokrocznie na Kresy, przybliżają wspomnienia. Często zdarzają się prośby o zdjęcia grobów najbliższych, miejsc urodzenia, o przywiezienie zebranej tam garstki ziemi. Stowarzyszenie w ten sposób stało się w pewnym sensie „Instytucją Pamięci”.
Do SMMRK mogą należeć motocykliści, którzy przejechali Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

 
Wspomniany już wcześniej Patron motocyklistów, ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski, na dwa tygodnie przed śmiercią, w swoim przesłaniu do Wiktora Węgrzyna i motocyklistów jeżdżących w Rajdzie Katyńskim po zakończeniu VII MMRK podsumował znaczenie Rajdu i wezwał do kontynuacji, podkreślając jego znaczenie:


„Warszawa, dnia 22 września 2007 r.


A cztery tygodnie temu umiłowany Przyjacielu, komandorze Wiktorze, mówiłem: pędź, pędź i nieś Polskę do naszej Najdroższej, Najbliższych, Tych, którzy tam czekają na nas. Umiłowany Przyjacielu, a teraz wróciłeś wraz z Twoją drużyną. Polscy Motocykliści, jak orły skrzydlate do gniazda swego. Jesteście znów w Polsce. Zostawiliście tam, na Wschodzie niezapomniane wrażenia, pocałunek pokoju dla ziemi, która ciągle krwawi i tęskni. Tyle tam jeszcze nie zagojonych ran. Wiktorze, Bracia, Przyjaciele drodzy, czy wiecie, że oni już czekają, kiedy wrócicie, niosąc pamięć i tożsamość. Jesteście pokoleniem Jana Pawła II, który pragnął, aby pamięć była utrwalona i ubogacona Prawdą, prawdą naszych dziejów, naszego trwania. Ona jest znakiem naszej tożsamości, ona pomaga nam odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy. Komandorze, niech Matka Boża Częstochowska, której oddaliście hołd waszych serc i przyrzekliście wierność umiłowania dla Jej Syna i dla Ojczyzny, dla każdego z serca, który czuje po polsku i bije z rytmem dziejów. Z serca dziękuję wam za ten błogosławiony trud, który podjęliście w imię hasła Kocham Polskę i Ty ją kochaj.


Niech Bóg Wam błogosławi. Przygotujcie swoje serca i swoje dusze, i siebie na następny lot, na następny trud, błogosławiony trud…
Przyjacielu drogi, Umiłowani, niech Was Bóg błogosławi!
Ks. Prałat Peszkowski, Kapelan Rodzin Katyńskich I Pomordowanych na Wschodzie, I Wasz brat i przyjaciel.


W Imię Boże,
Czuwaj, z Bogiem Najdrożsi moi, gotujcie serca wasze na następne odwiedzenie, ukłon od Polski.
Życzę Wam siły i mocy.
Pędź Przyjacielu w trudzie dnia każdego, ażeby być gotowy. Żeby zanieść Im znowu Polskę i powiedzieć:Kocham Polskę i Ty ją też kochaj.


Ks. Prałat Peszkowski,
Żegnaj Przyjacielu!”
 
To wzruszające pożegnanie stało się testamentem ocalonego więźnia obozu w Kozielsku oraz kolegi i przyjaciela zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej, który motocykliści realizują jeżdżąc na Kresy Rzeczypospolitej.


Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński stał się inspiracją do organizowania innych rajdów historycznych związanych z Polską i Polakami. Jeden z motocyklistów z SMMRK od kilku lat organizuje rajdy szlakiem bojowym generała Stanisława Maczka i jego pancerniaków we Francji, Belgii i Holandii. Samo SMMRK podjęło liczne inicjatywy. Rajd „Ojców Naszych starym szlakiem” jadący przez Ukrainę i Białoruś dotarł do Sanktuarium w Budsławiu na Białorusi, w czterystulecie jego powstania. Rajdy motocyklowe organizowane w ramach inicjatywy „Pamiętamy”: Zbrodnie Niemieckie – Pamiętamy, „Żołnierze Wyklęci – Pamiętamy”, „Prymas Tysiąclecia – Pamiętamy” czy Marsz „Wawer – Pamiętamy”, zwracają uwagę i przybliżają powszechnej pamięci ważne osoby i wydarzenia z historii Polski. Podobnemu celowi służą zloty towarzyszące Rajdowi Katyńskiemu: Zlot w Hucie Pieniackiej na Ukrainie i w podwileńskich Ponarach na Litwie.